TR | EN
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (KA131)

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve Yükseköğretim Kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan kurumlararası anlaşmalar çerçevesinde (açık kontenjanlar dahilinde) gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) bir öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Öğrenim hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları ülkenin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir (bkz. Uygulama El Kitabı).
Erasmus+ faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin; Üniversitemizin kampüslerinde, ESOGÜ web sayfasında ve Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulan ilan metninde belirtilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir. Tarihler her yıl Kasım ayı sonu veya Aralık ayının ilk haftalarında "Çalışma Takvimi"nde belirtilir ve ilgili bağlantıda yayınlanır.   

BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

  1. Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,
  2. Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.

Not:  Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Ön Başvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)
  2. Transkript (Güncel Not Dökümü): ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; Yabancı Dil Sınav notu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır. 

Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50

Yabancı Dil Puanı: Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için, ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır. Sınav Sonuç Notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

ESOGÜ Sınavına katılamayacak olanlardan, tercih edilen kurumun eğitim dili için ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), E-YDS veya YÖKDİL sınav sonuç belgesi veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan dil belgesi kabul edilmektedir. 

Öğrenciler, tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini/dillerini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmek veya belge sunmak zorundadırlar. İlgili eğitim dilinde (Almanca ve Fransızca hariç) ÖSYM tarafından eşdeğerliği sağlanan bir belge sunulamıyorsa,  İngilizce dil puanına göre yerleştirme yapılacaktır.

İlave olarak, Uygulama El Kitabı'nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli/hibesiz Erasmus+ öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından "10 puan" düşürülecektir.  

 

HİBE:

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %70"i gitmeden önce, son ödeme olarak da kalan hibe miktarı (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi "belge ve dokümanlar" sayfamızda bulunmaktadır.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

 

YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Öğrenci, başvuru formlarını hazırlanmadan önce gideceği üniversitenin web sayfası inceleyip, akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Son başvuru tarihleri aynı zamanda web sayfamızın ikili anlaşmalar bağlantısında mevcut olup, güncel bilgiler için mutlaka üniversitenin sayfası incelenmeledir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. 

[1] GİTMEDEN ÖNCE:

 

Taahhütname : Öğrenciler Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayarak süreçlerine başlarlar ve süreç içerisinde yapacakları işlemler ve bu işlemlerin tamamlanma sürelerine uygun davranacaklarını taahhüt ederler. 

                  
A- Başvuru Formları:   
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Formların elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Lütfen gideceğiniz üniversitenin formlarını kullanınız. Karşı üniversite tarafından sağlanmayan formlar ve ESOGÜ tarafından istenilen belgeler web sayfamızda bulunan “belge ve dokümanlar” bağlantısında mevcuttur.

Tüm başvuru belgeleri, son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. 

Başvuru Formu-Application FormMisafir olacağınız üniversitenin web sayfasında bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formudur. Bazı üniversiteler tarafından online olarak alınmaktadır.  
 
Öğrenim Anlaşması-Learning AgreementMisafir olacağınız üniversitede alacağınız dersleri ve kredilerini gösteren bu formu, gitmeden önce bölüm koordinatörüne danışarak hazırlamalısınız. Alınacak derslerin kredilerinin toplamının 30 ECTS olma zorunluluğu vardır. Formlar başvuru evrakları ile birlikte gönderilir (Detaylı bilgi "Belge ve Dokümanlar" sayfasında mevcuttur).

Konaklama Formu (Accommodation Form): Konaklamanın misafir olacağınız üniversite tarafından sağlanması halinde size gönderilecektir.  
Fotoğraf: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde verilecektir.      
Pasaport Fotokopisi:  Erasmus+ Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaport fotokopisi başvuru belgeleri ile birlikte birimimize verilmelidir.    
Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurunuz. 
Özgeçmiş (CV): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.  
Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.  
Dil Belgesi: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde birimimiz tarafından verilecektir.  

       
B- Kabul edildikten sonra:   

Kabul Belgesi Fotokopisi-Letter of Acceptance: Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilmektedir. Her iki durumda da, belgenin orijinali öğrenciye, fotokopisi birimimize verilecektir.  
 

Sağlık Sigortası: Sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, eğitim alınacak ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Bazı sigortalar kalış süresini kapsamakla birlikte taahhütleri birbirini takip eden 90 veya 92 gün olmaktadır. Poliçelerinde bu tür bir ifade olan sigortalar kabul edilmemektedir. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsamalıdır. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir. SGK'lı olup da Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelere gidecek öğrencilerin SGK dan ilgili formları almaları yeterli olacaktır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerin Listesi İçin TIKLAYINIZ...

Gerekli Sosyal Yardım Hakkı Belgeleri (Formülerleri) Listesi İçin TIKLAYINIZ...

Hesap Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinde (Büyükşehir Belediyesi yanı) avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir.  

Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir veya taratılıp e-posta ile erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi birimimize teslim edilecektir veya taratılıp e-posta ile erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Sözleşme:Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.

OLS (Online Linguistic Support-Online Dil Desteği) Sınavı: 2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ öğrencilerin hareketlilik öncesi almaları zorunlu olan bir sınavdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu sınav, komisyonun belirlediği dillerde (Detaylar için bkz. Uygulama El Kitabı) yapılacak olup, sadece eğitim alınacak dilden sınava girilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından sınav için her üniversiteye belirli sayıda lisans verilmektedir. Üniversite tarafından kesin olarak hareketliliğe katılacak öğrencilere bu lisanslar dağıtılacak olup, başkası tarafından kullanılamayacaktır.

Lisans dağıtımı Birimimiz tarafından işlemlerini tamamlayan öğrenciler için yapılmaktadır. Öğrencinin e-posta adreslerine lisans tanımlaması yapıldıktan sonra sistem tarafından sınav ile ilgili bir bilgilendirme maili gönderilecektir. Sınavın birimimiz tarafından sisteme tanımlanan son tarihe kadar yapılmış olması gerekmektedir. Sınav sadece seviye tespitine yönelik olup, hareketliliğe katılmanıza engel olmayacaktır. Sınavın hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılması ile  öğrencinin dil becerisindeki gelişmenin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sınavda alınan sonucu sadece öğrenci ve gönderen kurum görebilmektedir. Sınav sonucundan misafir olacağınız kurumun bilgisi olmayacaktır. Sınava başlamadan önce sisteme girmeniz gereken bilgilerden birisi Erasmus+ faaliyetinin başlama ve bitiş tarihidir. Dönüşte almanız gereken 2.sınav belirttiğiniz bitiş tarihinden sonra alınacaktır ve bu sınavı almadan kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle hareketliliğin bitiş tarihini yazarken bu tarihin dönmeyi planladığınız tarih olmasına dikkat ediniz. 

Sınav sonucuna göre B1 ve altında olan öğrencilere sistem tarafından otomatik olarak kurs tanımlaması yapılmaktadır. Bu kursu öğreniminiz süresince ücretsiz olarak online alabilirsiniz. B2 ve üstü alan öğrenciler isteğe bağlı olarak sınav dilinde veya gittikleri ülkenin ana/resmi dilinde kurs alabilir. İsteğe bağlı online kurs almak isteyen öğrencilerin, gerekli lisans tanımlamasının yapılabilmesi için bu taleplerini birimimize iletmeleri gerekmektedir. C1 ve üzeri alan öğrencilerin dönüş OLS sınav zorunluluğu kalkmıştır. 

Sınavı, bilgisayarınızda müsait olduğunuz zamanlarda aşama aşama alabileceksiniz. Seviyenize göre değişen soru zorluğu vardır. Yani her bir soru için verdiğiniz cevaba bağlı olarak sonraki soru sorulacaktır. Sınavda vereceğiniz cevaplar sizin gerçek seviyenizi belirleyeceği için eğitim de bu seviyeye göre başlayacaktır. Bu nedenle vereceğiniz cevapların size ait olması alacağınız eğitim için  önemlidir. Hareketlilik öncesinde sınavı tamamlamayan öğrenci kesinlikle hareketlilikten faydalanamaz. 

 

[2] GİTTİKTEN SONRA:
 

Erasmus+ faaliyetinden yararlanan öğrenci, öğrenimine başlamadan önce hazırladığı öğrenim anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak "Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formunu (LA-during)" doldurulup, imzalı olarak e-posta ile erasmus@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Öğrenim Protokolünün ikinci sayfasıdır. (Detaylı bilgi "Belge ve Dokümanlar" sayfasında mevcuttur).


[3] DÖNÜŞTE: 

Aşağıdaki belirtilen belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. Elden teslim edemeyecek olan öğrenciler, tüm belgelerin orijinallerini kargo ile birimimize göndermelidirler. 

Dönüşte kesin hibe miktarı için, pasaport fotokopisindeki çıkış-giriş tarihleri de dikkate alınarak katılım belgesindeki tarihlere göre kalan hibe miktarı belirlenir. Detaylı bilgi için UYGULAMA EL KİTABINI inceleyiniz.

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance / Letter of Confirmation): Konuk olduğunuz üniversitede tarafından verilmektedir. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. Üniversite tarafından verilmezse "belge ve dokümanlar" sayfamızda bulunan belgeyi kullanabilirsiniz.

Transkript: Konuk olduğunuz üniversite tarafından verilmektedir. Üniversite bu belgeyi sizin aracılığınız ile veya posta ile birimimize iletebilir.  

Pasaport Fotokopisi:Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuz fotokopisi birimimiz tarafından alınır. Şehir dışında olan öğrenciler pasaport fotokopisini "belge ve dokümanlar" sayfamızda bulunan örnekteki gibi hazırlayıp, kargo ile gönderebilirler. 

LA After Mobility Formu: Döndükten sonra transkriptinize ve daha önceki LA formlarınıza göre "LA After Mobility" formunu hazırlayıp e-posta ile Uluslararası İlişkiler Birimine göndermeniz gerekiyor. İlgili belge "belge ve dokümanlar" sayfamızda mevcuttur.

OLS: Gitmeden önce almış olduğunuz OLS sınavını döndükten sonra da almanız gerekiyor. İlk sınav sırasında sisteme yazdığınız hareketlilik tarihinin bitişinden sonra bu sınavı almanız için sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. 

Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus+ faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. 2014-2015 yılından itibaren online olarak alınmaktadır. Tüm belgelerini UİB'ne teslim eden öğrencilerin faaliyet bilgileri birimimiz tarafından sisteme yüklenir. Sistem tarafından raporla ilgili bilgilendirme maili otomatik olarak e-posta adresinize gönderilmektedir. Raporu online olarak doldurulup, sistemde onaylamanız gerekiyor. Raporu bir kerede doldurmak zorunda değilsiniz. “Save” ile kaydedip daha sonra devam edebilirsiniz. Raporu tamamladıktan sonra “Submit” yaparak sisteme yükleyin. Sisteme yüklenen raporun cevaplarında değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi belgelerle ilgili emin olmadığınız soruların cevaplarını birimimize sorabilirsiniz (özellikle derslerin denkliği ve tanınması ile ilgili sorular bazen net olarak anlaşılmadığından yanlış cevaplar verilebilmektedir). Rapor Avrupa Birliği tarafından değerlendirildiği için yanlış bilgi vermemeye dikkat edin, lütfen.

Ek Sözleşme (gerekiyorsa): Gitmeden önce kabul mektuplarınızda veya eğitim alacağınız üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlere göre tahmini hibe hesabı yapılır ve hareketlilik öncesi imzalanan sözleşme bu doğrultuda hazırlanır. Ek sözleşmenin mevcut planlanan faaliyet süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanması gerekmektedir.  

Tüm belgelerini tamamlayan öğrencilerin kalan hibe miktarları hesaplarına aktarılır. Hareketlilik sonrasında OLS sınavı almayan ve nihai raporunu doldurmayan öğrencinin kalan hibesi kesinlikle ödenmez. 


AKADEMİK TANINMA: Faaliyet sonrası akademik tanınma alınan tüm krediler için yapılmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 13.08.2014 tarihli ve 26/1 sayılı senato kararına göre 2014-2015 akademik yılından itibaren öğrencilerin başarılı ve başarısız oldukları tüm derslerin denkliği yapılmaktadır. Akademik Tanınma için Learning Agreement Formunun üçüncü sayfası kullanılmaktadır. Belge, UİB tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınması için ilgili fakülteye/enstitüye/yüksekokuluna gönderilir. Not dönüşüm tablosuna "Belge ve Dokümanlar" sayfamızda bulunan "ECTS (AKTS) Not Dönüşüm Tablosu" dosyasından ulaşabilirsiniz.