TR | EN
STAJ HAREKETLİLİĞİ

Staj (yerleştirme) bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Öğrencinin faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir.  Staj (yerleştirme) hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları gidilecek ülkenin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir (Bkz. Belge ve Dokümanlar: ​Erasmus+ Dokümanları ​)

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. 

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yerleştirme (Staj) Hareketliliği’nde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:

-AB kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

BAŞVURU VE KOŞULLARI

Başvurular her akademik yıl için alınmakta olup, başvuru tarihleri ilgili akademik yılın ilanında belirtilmektedir. İlan tarihlerine birimimizin “Çalışma Takvimi” bağlantısından ulaşılmaktadır.

 1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yüksek öğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

 2. Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 3. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.

 4. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubu. (Staj kapsamında anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrencilerin, davet mektubu sunmaları gerekmemektedir.

 2. Ön Başvuru Formu: Online olarak doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır.

 3. Transkript (Güncel Not Dökümü): ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Eramus yabancı dil sınav sonuç notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan dil sınavları ve/veya bu sınavlara denkliği kabul edilen diğer ulusal veya uluslararası sınavlar da başvuru aşamasında kabul edilmektedir.

DEĞERLENDİRME

 1. Başarı puanı;  Akademik Not Ortalaması (% 50) + Yabancı Dil Puanı (% 50) şeklinde hesaplanmaktadır.  

 2. Yabancı dil seviyesi en az “B1” olan öğrenciler için yerleştirme yapılmaktadır.

 3. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.   

 4. Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.  

HİBE

Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.

Hibeli olarak desteklenecek staj süresi en az 2 aydır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.

KONTENJAN

Toplam kontenjan, başvuru döneminde Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenmektedir.

ERASMUSINTERN ve Drop'pin@EURES Stajyer arayan işletmelerin ve staj yapmak isteyen öğrencilerin bilgilerini paylaştığı web sayfaları.  

 

GİTMEDEN ÖNCE BİRİMİMİZE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Staj Anlaşması-Learning Agreement for Traineeships ("belge ve dokümanlar" kısmından bu formu indirebilirsiniz). Bu belgeyi öğrenci, 

3. Pasaport Fotokopisi:  Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaport fotokopisi (bilgilerin olduğu sayfa) başvuru belgeleri ile birlikte birimimize verilmelidir.    

4. Sağlık Sigortası: Sağlık, kaza ve mesuliyet (sorumluluk) sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, staj yapılacağı ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsamalıdır. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Öğrencinin işyerinde sebep olduğu zararları karşılayan bir mesuliyet (sorumluluk) sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta poliçesi yolculuktan bir gün önce başlamalı ve döndükten bir gün sonrasını kapsamalı. Ayrıca poliçenin fotokopisi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir. 

5. Hesap Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinde (Büyükşehir Belediyesi yanı) avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir.  

6. Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir veya taratılıp e-posta ile erasmus@tm.ogu.edu.tr adresine gönderilecektir.

7. Sözleşme: Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.

8. Taahhütname: Birimimiz tarafından hazırlanacak taahhütname gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.

9. OLS (Online Linguistic Support-Online Dil Desteği) Sınavı: 2022-2023 akademik yılından itibaren Erasmus+ öğrencilerinin tercihlerine bağlı alabilecekleri bir sınavdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan çevrimiçi dil desteği; Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Çevrimiçi dil desteği, öğrencilere isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini de içermektedir.OLS sınavı yapmak isteyen öğrenciler; EU Academy sisteminde EU Login hesabı oluşturmalıdır. Sisteme girildikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan Dashboard linkine tıklanmalıdır.
EU Academy için bağlantıya tıklayabilirsiniz.  https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy

Sınav sadece seviye tespitine yönelik yapılır. 

DÖNDÜKTEN SONRA BİRİMİMİZE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

Aşağıdaki belirtilen belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. Elden teslim edemeyecek olan öğrenciler, tüm belgelerin orijinallerini kargo ile birimimize göndermelidirler. 


1. Katılım Belgesi (Certificate of Attendance): Staj yaptığınız kurum tarafından verilmektedir. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı kurumdan bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. Kurum tarafından verilmezse "belge ve dokumanlar" sayfamızda bulunan belgeyi kullanabilirsiniz. Katılım Belgesi ıslak imzalı ve mühürlü birimimize teslim edilmelidir. 

2. Pasaport Fotokopisi: Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuz fotokopisi birimimiz tarafından alınır. Şehir dışında olan öğrenciler pasaport fotokopisini "belge ve dokumanlar" sayfamızda bulunan örnekteki gibi hazırlayıp, kargo ile gönderebilirler. 

3. LA After Mobility Formu ("belge ve dokümanlar" kısmından bu formu indirebilirsiniz). LA After Mobility Formu ıslak imzalı ve mühürlü birimimize teslim edilmelidir. 

4. Katılımcı Anketi: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus+ faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. 2014-2015 yılından itibaren online olarak alınmaktadır. Tüm belgelerini UİB'ne teslim eden öğrencilerin faaliyet bilgileri birimimiz tarafından sisteme yüklenir. Sistem tarafından anketle ilgili bilgilendirme maili otomatik olarak e-posta adresinize gönderilmektedir. Katılımcı Anketini online olarak doldurulup, sistemde onaylamanız gerekiyor. Anketi bir kerede doldurmak zorunda değilsiniz. “Save” ile kaydedip daha sonra devam edebilirsiniz. Anketi tamamladıktan sonra “Submit” yaparak sisteme yükleyin. Sisteme yüklenen anketin cevaplarında değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi belgelerle ilgili emin olmadığınız soruların cevaplarını birimimize sorabilirsiniz. Rapor Avrupa Birliği tarafından değerlendirildiği için yanlış bilgi vermemeye dikkat edin, lütfen.

Tüm belgelerini tamamlayan öğrencilerin kalan hibe miktarları hesaplarına aktarılır. Hareketlilik sonrasında katılımcı anketini doldurmayan öğrencinin kalan hibesi kesinlikle ödenmez.